Palazzo Parisio

Palazzo Parisio kif nafuh illum gie mibni mill-Markiz Guzeppi Scicluna. Qabel din is-sit kienet okkupata minn villa tas-sajf mill-kommunita' tal-Gezwiti. Wara li xtara din il-proprjeta fl-1898, il-Markiz Scicluna bidilha fil-bini li hemm prezentament u zied maghha bicciet ta' artijiet ohra biex iservu ta' gnien kbir. Dawn ix-xogholijiet saru bejn l-1898 u l-1906.

palazzo parisio

 

Id-dekorazzjonijiet artistici saru minn artisti Taljani li ngiebu Malta apposta. Il-pitturi tas-saqaf huma xoghol il-pittur Taljan Filippo Venuti.

Il-Markiz Scicluna uza dan il-palazz bhala r-residenza privata tieghu ghal zmien qasir qabel ma' miet fl-1907. Wara l-mewt tal-Markiz, dan il-Palazz ma' baqghax jintuza bhala residenza izda bhala post fejn izuru t-turisti kif ukoll fejn jinzammu ricevimenti.

 

Fl-1962, il-Markiz John Scicluna kera parti kbira mill-gonna tal-Palazz lill-Korporazzjoni tal-Fieri Internazzjonali.

 

Website : www.palazzoparisio.com

E-mail address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Share!